شرکت علمی،پژوهشی و داروسازی دارو آزما راسا گستر فرتاك در سال 1401 با همکاری دکتر وحید رضا عسکری استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد و همکاران خود تشکیل شد . در حال حاضر این شرکت در حوزه های داروسازی ، فعالیت های پژوهشی و نوشتار مقالات و مطالب علمی فعالیت می کند .

دکتر وحیدرضا عسکری

رئیس هیئت مدیره

دکترای داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

P.h.D فارماکولوژی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر پوریا رحمانیان

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

دکترای داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

P.h.D فارماسیوتیکس از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر وفا برادران رحیمی

عضو هیئت مدیره

دکترای داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 P.h.D فارماکولوژی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر امیر شماعی

عضو هیئت مدیره

دکترای داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

امید علیزاده

عضو هیئت مدیره

دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

امیرمحمد مرادپور

عضو هیئت مدیره

دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مهندس رضا زنگنه

عضو هیئت مدیره و مسئول اجرایی

کارشناسی مهندسی پزشکی